Cennik

98 zł - Badanie okresowe samochodu o masie całkowitej do 3,5 t
98 zł - Badanie techniczne samochodu do 3,5 t po raz pierwszy (samochód sprowadzony z zagranicy)
62 zł - Badanie motocykla
78 zł - Badanie przyczepy
161 zł - Badanie samochodu z instalacją gazową
140 zł - Badanie samochodu TAXI
203 zł - Badanie samochodu TAXI z instalacją gazową
146 zł - Badanie samochodu przystosowanego do nauki jazdy
94 zł - Badanie pojazdu po kolizji drogowej z zabranym dowodem rejestracyjnym
35 zł - Badanie pojazdu po zamontowaniu haka holowniczego
Do każdego badania jest pobierane 1zł opłaty ewidencyjnej
Wyświetl cały cennik
L.P Wyszczególnienie
1 Okresowe badanie techniczne: Opłata w zł (zawiera podatek od towarów i usług VAT)
1.1 motocykl, ciągnik rolniczy 62,00
1.2 samochód osobowy, autobus przeznaczony do przewozu nie więcej niż 15 osób łącznie z kierowcą, samochód ciężarowy i specjalny do 3,5 t.d.m.c., pojazd trójkołowy powyżej 0,4 t m.w.1 98,00
1.3 1.3 samochód ciężarowy i specjalny, ciągnik samochodowy siodłowy powyżej 3,5 t do 16 t d.m.c. 153,00
1.4 1.4 samochód ciężarowy i specjalny, ciągnik ciągnik samochodowy balastowy 176,00 176,00
1.5 autobus przeznaczony do przewozu więcej niż 15 osób łącznie z kierowcą 199,00
1.6 przyczepa ciężarowa rolnicza do 1,5 t d.m.c. 40,00
1.7 przyczepa ciężarowa rolnicza powyżej 1,5 t do 6 t d.m.c 50,00
1.8 przyczepa ciężarowa rolnicza powyżej 6 t d.m.c. 70,00
1.9 przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna do 3,5 t d.m.c. 78,00
1.10 przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna powyżej 3,5 t do 16 t d.m.c. 163,00
1.11 przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna powyżej 16 t d.m.c. 177,00
1.12 pojazd przystosowany do zasilania gazem (za badanie specjalistyczne) 63,00
1.13 tramwaj - wagon silnikowy 330,00
1.14 tramwaj - wagon przegubowy 395,00
1.15 tramwaj - wagon doczepny czynny 250,00
1.16 tramwaj - wagon doczepny bierny 110,00
1.17 trolejbus - badania elektryczne 2) 115,00
1.18 motorower 50,00
1.19 pojazd wolnobieżny wchodzący w skład kolejki turystycznej 62,00
2 Ponowne sprawdzenie mechanizmów i zespołów w pojeździe, w którym stwierdzono usterki w trakcie badań technicznych w zakresie:
2.1 skuteczności i równomierności działania hamulców 20,00
2.2 skuteczności działania hamulców tramwaju 120,00
2.3 skuteczności działania hamulca elektrodynamicznego trolejbusu 50,00
2.4 ustawienia i natężenia świateł drogowych i świateł mijania 14,00
2.5 połączeń układu kierowniczego oraz jałowego ruchu koła kierownicy, luzów w zawieszeniu 20,00
2.6 toksyczności spalin 14,00
2.7 poziomu hałasu 20,00
2.8 geometrii kół jednej osi 36,00
2.9 działania amortyzatorów jednej osi 14,00
2.10 wszystkich innych usterek łącznie 20,00
3 Dodatkowe badanie techniczne pojazdu skierowanego przez organ kontroli ruchu drogowego w razie uzasadnionego przypuszczenia, że zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego lub narusza wymagania ochrony środowiska:
3.1 określone usterki techniczne, warunki techniczne (osobno za każde określone warunki techniczne lub badany układ czy zespół pojazdu2 20,00
3.2 po wypadku, kolizji drogowej (za badanie specjalistyczne) 94,00
3.3 dane techniczne niezgodne ze stanem faktycznym 51,00
4 Dodatkowe badanie techniczne pojazdu skierowanego przez starostę w razie uzasadnionego przypuszczenia, że zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego lub narusza wymagania ochrony środowiska:
4.1 co do którego zachodzi podejrzenie, że nie spełnia określonych warunków technicznych, oraz pojazdu zarejestrowanego po raz pierwszy przez orgrany Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki wojskowe podporządkowane Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji, Policję, Urząd Ochrony Państwa i Straż Graniczną, a rejestrowanego ponownie przez starostę (osobno za każde określone warunki techniczne lub badany układ czy zespół pojazdu)2 20,00
4.2 po wypadku, kolizji drogowej (za badanie specjalistyczne) 94,00
5 Pozostałe dodatkowe badania techniczne pojazdu:
5.1 który ma być używany jako taksówka osobowa lub bagażowa (za warunki dodatkowe) 42,00
5.2 który ma być używany jako uprzywilejowany (za warunki dodatkowe) 50,00
5.3 który ma być używany do przewozu materiałów niebezpiecznych (za badanie specjalistyczne) 85,00
5.4 autobusu, który może poruszać się po drogach z prędkością 100 km/h (za badanie specjalistyczne) 126,00
5.5 do nauki jazdy lub przeprowadzania egzaminu państwowego (za warunki dodatkowe) 48,00
5.6 w którym dokonano zmian konstrukcyjnych lub zmianę danych w dowodzie rejestracyjnym 82,00
5.7 o którym mowa w art. 81 ust. 11 pkt 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym 50,00
5.8 skierowany przez starostę lub na wniosek posiadacza pojazdu w celu identyfikacji lub ustalenia danych niezbędnych do jego rejestracji 60,00
5.9 skierowany przez starostę lub na wniosek posiadacza pojazdu jeżeli z dokumentów wymaganych do jego rejestracji wynika, że uczestniczył on w wypadku drogowym, lub narusza wymagania ochrony środowiska 94,00
5.10 w którym w czasie badania technicznego stwierdzono ślady uszkodzeń lub naruszenia elementów nośnych konstrukcji pojazdu, mogących stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego 94,00
5.11 pojazd, o którym mowa w art. 81 ust. 11 pkt 7 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym 50,00
5.12 dla którego określono dodatkowe wymagania techniczne w międzynarodowych porozumieniach dotyczących międzynarodowego transportu drogowego 50,00
6 Sprawdzenie spełniania dodatkowych warunków technicznych dla niektórych pojazdów oraz pozostałe czynności przeprowadzane w stacjach kontroli pojazdów:
6.1 prawidłowości przystosowania pojazdu silnikowego do ciągnięcia przyczepy 1) 35,00
6.2 czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym dla pojazdów przeznaczonych do wykonywania czynności na drodze 4) 21,00
6.3 czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym wymaganym dla pojazdów ciężarowych przystosowanych do przewozu osób3 48,00
6.4 czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym wymaganym dla autobusu miejskiego używanego w komunikacji miejskiej lub miejskiej i podmiejskiej 4) 41,00
6.5 czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym wymaganym dla autobusu szkolnego 4) 41,00
6.6 wykonanie numeru nadwozia 49,00
6.7 wykonanie numeru silnika 49,00
6.8 wykonanie tabliczki i jej umieszczenie 36,00
6.9 sporządzenie opinii (na wniosek właściciela pojazdu) do wniosku o odstępstwo od warunków technicznych 82,00
6.10 pomiar prawidłowości rozmieszczenia punktów bazowych nadwozia samonośnego pojazdów samochodowych do 3,5 t d.m.c., związanych z zespołami i układami bezpieczeństwa jazdy 5) 225,00
Objaśnienia:
Objaśnienia:

1) W przypadku pojazdu przedstawionego do okresowego badania technicznego z adnotacją w dowodzie rejestracyjnym o treści: "przystosowany do ciągnięcia przyczepy" lub "HAK" nie pobiera się opłaty określonej w lp. 6.1 tabeli.
2) Pozostałe badania jak dla autobusu.
3) W przypadku gdy opłata za badanie techniczne pojazdu powstała z połączenia opłat określonych w lp. 3.1 i 4.1 tabeli byłaby większa od opłaty określonej w lp. 1 tabeli, pobiera się opłatę określoną w lp. 1 tabeli.
4) Opłata obowiązuje również przy okresowym badaniu technicznym.
5) Opłatę mogą stosować tylko stacje kontroli pojazdów wyposażone w przyrząd do pomiarów i oceny prawidłowości rozmieszczenia punktów bazowych nadwozia samonośnego pojazdów samochodowych do 3,5 t d.m.c., związanych z zespołami i układami bezpieczeństwa jazdy.

Uwaga:
Użyte w tekście skróty oznaczają:
m.w. - masa własna pojazdu,
d.m.c. - dopuszczalna masa całkowita pojazdu.
Dz.U.09.155.1233

O Nas

Firma "Atest" powstała w 1994 roku na bazie działającej od 1976 roku jednej z pierwszych Stacji Kontroli Pojazdów w Polsce.

Oprócz Stacji i Kontroli Pojazdów, firma prowadzi warsztat napraw mechanicznych, blacharskich i lakierniczych. Wykonujemy usługi diagnostyki silnikowej i podwoziowej, serwis ogumienia, klimatyzacji, sprzedaż części samochodowych. Posiadamy wieloletnie doświadczenie co przekłada się na wysoką jakość świadczonych usług oraz zadowolenie klientów, którzy z nich korzystają.

Nasza firma stale podnosi kwalifikacje swojej kadry pracowniczej w zakresie napraw i obsługi nowoczesnych urządzeń oraz prowadzi doradztwo techniczne.

Warsztat "Atest" jest wyposażony w urządzenia renomowanych firm tj: "MAHA", "FACOM", "AUTOBOSS", "WURTH" i "TENGTOOLS".

Wszystkie czynności, wykonywane przez diagnostów w trakcie badania technicznego, reguluje ustawa z dnia 18.09.2009 – Dz. U. nr 155 poz. 1232 – a realizowane badania techniczne rejestrowane są w systemie elektronicznym.

Wykonujemy badania okresowe:

 • samochodów osobowych i ciężarowych do 3,5 tony
 • motocykli, skuterów,
 • pojazdów zasilanych gazem
 • ciągników rolniczych do 3,5 tony
 • przyczep do 3,5 tony
 • taksówek
 • samochodów do nauki jazdy i egzaminowania

Badania dodatkowe

 • pierwsze badania techniczne pojazdów sprowadzanych z zagranicy
 • pojazdów skierowanych przez organ kontroli ruchu drogowego i starostę (pokolizyjne)
 • badania przyczep ciężarowych, rolniczych i specjalnych
 • haka holowniczego

Kontakt

Kontakt

P.H.U.R. ATEST s.c.

ul. Nasienna 2,

44-120 Pyskowice

Godziny otwarcia:

pn. - pt. 8.00 - 19.00

Sobota 8.00 - 14.00

Numer i Email

Numer: 32 233 25 05

Numer: 32 333 32 37

Email: biuro@atest-pyskowice.pl